You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

O vodi

Kakvu vodu pijemo

Bez vode nema života.
Voda ne poznaje granice niti vlasnika.
Briga o vodi mora biti misao svakog pojedinca jer je to jedini način i garancija očuvanja njenih količina i kvalitete.
Saznanje o raspoloživim količinama i kakvoći slatkih voda bitan je preduvjet održivog razvoja svake države pojedinačno ili skupno, odnosno ta saznanja su u interesu globalnog razvitka i budućnosti cjelokupnog čovječanstva.
Voda je opće, nasljedno dobro čiju vrijednost moraju svi poznavati. Zadatak je svakog da s njom gospodari i da je brižljivo koristi. (citati iz Europske povelje o vodi)

Kvaliteta vode

Sustavnu kontrolu zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju na području grada Velike Gorice i pripadajućih općina Kravarsko, Orle i Pokupsko provodi  akreditirani laboratorij Zavoda za javno zdravstvo temeljem ugovora sukladno Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/15 i 104/17) i Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17).
Svakodnevnu kontrolu na bunarima provodi i naš interni laboratorij na fizikalno kemijske i mikrobiološke parametre  budući VG Vodoopskrba ima uveden i certificiran sustav samokontrole HACCP. Određena količina vode crpi se za vodoopskrbni sustavZagreba pa i Služba kontrole kvaliteta vode vodoopskrbe i odvodnje Zagreb također vrši uzorkovanje na zdencima i analizira po akreditiranim metodama.
Voda je vrlo dobre kvalitete, izuzetno je ukusna i nije potrebna nikakva dodatna obrada osim obavezne dezinfekcije (klor ) koja se provodi na bunarima prije ulaska u distributivnu mrežu. Koncentracije slobodnog rezidualnog klora  kreću se od 0,1-0,35mg/l     što osigurava mikrobiološku stabilnost vode za ljudsku potrošnju u vodoopskrbnoj mreži.
Prema stupnju tvrdoće (srednja vrijednost iznosi 20,7 o dH) svrstava se u tvrde do vrlo tvrde vode. Tvrdoća vode pokazuje mineralni sastav vode i nije pokazatelj zdravstvene ispravnosti vode pa stoga nema utjecaja na zdravlje ljudi.
Na temelju svih ispitivanih parametara propisanih Pravilnicima dobivamo uvid o zdravstvenoj ispravnosti vode za ljudsku potrošnju te se zaključuje da stanovnici koji su priključeni na sustav  javne vodoopskrbe Velika Gorica imaju dovoljne količine  zdravstveno ispravne vode a da tako i ostane potrebno je neprekidno poticati svijest svakog pojedinca  o racionalnoj potrošnji vode kao i brizi za zaštitu vode od onečišćenja.

HACCP SUSTAV U VG VODOOPSKRBI

U VG Vodoopskrbi odlučili smo se za uvođenje preventivnog sustava samokontrole koji se temelji na načelima HACCP-a (Hazard Analysis and Critical Control Points, Analiza opasnosti i kritične kontrolne točke), kako bi postigli zadovoljstvo naših potrošača, a ujedno i ispoštovali zakonske propise.
Sustav prepoznaje važnost provođenja preventivnih mjera koje osiguravaju zdravstvenu ispravnost vode za ljudsku potrošnju.
U procesu uvođenja HACCP sustava usvojena je:

Politika sigurnosti vode za ljudsku potrošnju
Poslovni uspjeh društva VG Vodoopskrba d.o.o. počiva na zalaganju svih zaposlenih u cilju postizanja zadovoljstva potrošača.
Postizanje zadovoljstva naših potrošača, nastojimo ostvariti kroz primjenu HACCP sustava uspostavljenog prema smjernicama Codex Alimentariusa.
HACCP sustav je tako uspostavljen i održavan da radnici na svim razinama na čelu s Upravom, imaju obvezu:
– poštivati zakone i druge obvezujuće propise,
– osigurati isporuku zdravstveno ispravne vode za ljudsku potrošnju
– sprječavati onečišćenja okoliša,
– očuvati zdravlje i sigurnost ljudi,
– odgovorno gospodariti s prirodnim resursima,
– postupati u skladu s utvrđenim postupcima i dodijeljenim odgovornostima,
– neprestano poboljšavati djelotvornost svojih postupaka i poslovnih procesa.
Cjelokupni rad naših radnika temelji se na međusobnoj suradnji u svrhu ostvarivanja završnog cilja. Naš HACCP sustav je osmišljen tako da nas vodi ka neprekidnom poboljšanju pri čemu se sustav, uključujući i ovu politiku, provjerava minimalno jednom godišnje.
Navedeni projekt provodila je konzultantska kuća Qualitas u suradnji sa HACCP-timom imenovanim od strane Uprave VG Vodoopskrbe, a certifikaciju je odradila certifikacijska kuća SGS Adriatica. Dana 19.11.2008. i  21.11.2008. na lokacijama VG Vodoopskrbe održan je certifikacijski audit koji je rezultirao izdavanjem HACCP certifikata. Recertifikacija sustava  provedena je 2011.,2014. i 2017. godine.

HACCP CERTIFIKAT