You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

 

REZULTATI ANALIZA VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU - vodocrpilište Velika Gorica          
01.08.2022.-31.08.2022.          
           
FIZIKALNO KEMIJSKI POKAZATELJI JEDINICE MDK   B-2 B-3
Ukupna tvrdoća izražena u njemačkim stupnjevima ºdH      24 25,8
Temperatura vode ºC 25   13,1 13,2
Mutnoća ºNTU 4   0,21 0,24
Boja   20   <5 <5
Miris   BEZ   BEZ BEZ
pH pH jedinica 6,5-9,5   7 7,3
Elektrovodljivost µS/cm 2500   717 725
Oksidativnost mg/l (O₂) 5   <0,5 0,5
Amonij mg/l (NH₄⁺) 0,5   <0,05 <0,05
Nitriti mg/l(NO₂ˉ) 0,5   <0,05 <0,05
Nitrati mg/l(NO₃ˉ) 50   18 19
Kloridi mg/l (Clˉ) 250   40 32,8
Slobodni rezidualni klor mg/l (Cl₂) 0,5   0,31 0,25
Željezo µg/l (Fe) 200   35 24
Mangan µg/l (Mn)  
Ugljikovodici µg/l ≤50   <15 <15
Bikarbonatna tvrdoća mg/l (HCO₃ˉ) -   428 461
           
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI          
Koliformne bakterije,37oC/48h broj/100 ml 0   <1 <1
Escherichia coli,44,5oC/48h broj/100 ml 0   <1 <1
Enterokoki,37oC/48h broj/100 ml 0   <1 <1
Pseudomonas aeruginosa, 37 oC/48h broj/100ml 0   <1 <1
Broj aerobnih bakterija, 36 oC/48h broj/1ml 100   <1 <1
Broj aerobnih bakterija, 22 oC/72h broj/1ml 100   <1 <1
           
           
*MDK- maksimalno dopuštena koncentracija
         
B-2 – bunar za Vel.Goricu          
B-3 – bunar za Zagreb          
           
MIŠLJENJE:          
Svi uzorci fizikalno kemijski i mikrobiološki SUKLADNI su odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/2013, 64/2015, 104/2017, 46/2018, 115/2018, 16/2020) i priloga I. Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja Registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/2017, 39/2020).