You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Prava i obveze potrošača

Potrošač ima pravo podnijeti reklamaciju na ispostavljeni račun.
Reklamacija se podnosi u pisanom obliku u roku od 8 dana od dana primitka računa, a najkasnije u roku od 30 dana od dana ispostave istoga. Isporučitelj vodnih usluga je dužan u roku od 15 dana ispitati osnovanost reklamacije te dati pisani odgovor na istu, navodeći mogućnost podnošenja prigovora na dostavljeni odgovor Povjerenstvu za reklamacije potrošača Isporučitelja.

Reklamacija na račun ne odgađa rok naplate računa.
Prilikom reklamacije na ispostavljeni račun potrošač je dužan osobno izvršiti očitanje vodomjera. Prihvati li isporučitelj vodnih usluga podnesenu reklamaciju, odobrena razlika bit će priznata i obračunata na slijedećim računima.

Potrošač je dužan vodomjerno okno i vodomjer učiniti dostupnim isporučitelju vodne usluge.
Potrošač je dužan omogućiti isporučitelju vodnih usluga očitanje i kontrolu vodomjera radi utvrđivanja količine pružene vodne usluge u svakom trenutku kad isporučitelj vodnih usluga to zatraži. Korisnik može i osobno dojaviti isporučitelju vodnih usluga potrošnju vode najkasnije do 25.-tog u tekućem mjesecu za primjenu kod obračuna količine vodne usluge u tom mjesecu. U protivnom, isporučitelj vodnih usluga će primijeniti podatke i način obračuna količine vodne usluge sukladno odredbi članka 89. stavak 2. Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga (Službeni glasnik Grada Velike Gorice, broj 4/2014.). Stanje potrošnje vode na internom vodomjeru isporučitelju vodnih usluga pisanim putem dostavlja vlasnik glavnog/internog vodomjera, upravitelj zgrade, najkasnije do 25.-og dana u tekućem mjesecu za primjenu kod obračuna količine vodne usluge u tom mjesecu. U protivnom, isporučitelj vodnih usluga će primijeniti podatke i način obračuna iz prethodnog mjeseca. Očitanje vodomjera vrši se po rasporedu i dinamici koju određuje isporučitelj vodnih usluga, a može se čitati u svako vrijeme.