You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Promjene naziva korisnika

Potrošač i obveznik plaćanja komunalne usluge je:
1. vlasnik nekretnine ili
2. korisnik nekretnine

Korisnikom nekretnine smatraju se:
a) najmoprimac, odnosno podnajmoprimac,
b) stanar,
c) zakupac, odnosno podzakupac,
d) koncesionar
e) osoba koja se bez valjane pravne osnove koristi nekretninom.

Ukoliko dođe do promjene prava vlasništva nekretnine, dosadašnji korisnik u odnosu na isporučitelja vodnih usluga ostaje i dalje u statusu korisnika i dužan je podmiriti račune za isporučene vodne usluge za predmetnu nekretninu, sve dok, bilo on bilo novi korisnik podnese isporučitelju vodnih usluga pisani zahtjev za promjenu korisnika. Korisnik je dužan zahtjev za promjenu korisnika, uz kopiju važeće dokumentacije navedene u obrascu Zahtjeva, dostaviti isporučitelju vodnih usluga, u roku od 30 dana od dana nastanka promjene. Predmetni zahtjev mora se podnijeti isporučitelju vodnih usluga najkasnije do 20.-og dana u tekućem mjesecu za primjenu kod obračuna količine vodne usluge u tom mjesecu. U protivnom, isporučitelj vodnih usluga će račun za vodne usluge ispostaviti na dosadašnjeg korisnika, a za račune koji se odnose na eventualno sporno razdoblje, odnosno za razdoblje od nastupa promjene vlasništva do dana zaprimanja predmetnog zahtjeva, isporučitelj vodnih usluga je ovlašten solidarno teretiti i dosadašnjeg i novog korisnika.

U slučaju smrti prijašnjeg korisnika, promjenu korisnika isporučitelju vodnih usluga su dužni prijaviti njegovi nasljednici.

Promjena broja članova kod pojedinog korisnika, za razdoblje kraće od mjesec dana, ne uvažava se.