You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Sukob interesa

Sukladno članku 80. stavak 1. i stavak 2. točka 1.  Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16), a u cilju sprječavanja sukoba interesa u postupcima javne nabave, VG Vodoopskrba d.o.o. izjavljuje da ne postoje  gospodarski subjekti  sukladno članku 76. stavak  2. točka 1. Zakona  o javnoj  nabavi, s kojima bi  se kao naručitelj nalazio u sukobu interesa.

S poštovanjem.
VG Vodoopskrba d.o.o.
Direktor: Krunoslav Višić, ing.građ.