You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Povjerljiva osoba za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti i osoba za nepravilnosti

Povjerljiva osoba za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti

Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN, br. 46/22) uređeno je prijavljivanje nepravilnosti, postupak prijavljivanja nepravilnosti, prava osoba u postupku prijavljivanja, obveze tijela javne vlasti te pravnih i fizičkih osoba u vezi s prijavom nepravilnosti, kao i druga pitanja važna za prijavu nepravilnosti i zaštitu prijavitelja nepravilnosti.

Prijavitelji nepravilnosti, kolokvijalno poznatiji kao „zviždači“, imaju vrlo važnu ulogu u otkrivanju počinitelja kaznenih djela i drugih nepravilnosti. Važni su jer njihove osnovane prijave pridonose zaštiti javnog interesa, pravne sigurnosti te općenito ljudskih prava u područjima kao što su proračunska sredstva, zdravlje i okoliš. Kako bi bili ohrabreni ukazivati na korupciju, nezakonitosti i nepravilnosti, potrebno im je pružiti odgovarajuću sigurnost i zaštitu, a jedan od osnovnih preduvjeta za to je i odgovarajući zakonodavni i institucionalni okvir. Prijavitelj nepravilnosti je osoba koja ima saznanja o određenim nepravilnostima bilo da se radi o kršenjima zakona, uredbi, pravilnika, etičkih kodeksa, unutarnjih akata trgovačkih društava i koja ih prijavljuje, a koje su povezane s obavljanjem poslova kod poslodavca. Važno je istaknuti da obavljanje poslova, osim radnog odnosa obuhvaća i volontiranje, obavljanje poslova preko ugovora o djelu, studentske poslove i dr. Ujedno prijavitelj nepravilnosti može biti i osoba koja je sudjelovala u postupcima zapošljavanja u svojstvu kandidata.

Povjerljiva osoba i njezin zamjenik su zaposlenici koje imenuje poslodavac, a zaduženi su za zaprimanje prijava nepravilnosti, vođenje postupka vezano uz prijave nepravilnosti te zaštitu prijavitelja nepravilnosti u okviru svoje nadležnosti. Povjerljiva osoba dužna je djelovati zakonito i savjesno i čuvati identitet prijavitelja nepravilnosti i podatke iz prijave. Prijavitelj nepravilnosti ima pravo biti obaviješten o poduzetim radnjama i o odluci o njegovoj prijavi.

Nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti je pučka pravobraniteljica. Prijavitelj nepravilnosti može prijaviti nepravilnost pučkoj pravobraniteljici nakon što je prvo podnio prijavu kroz sustav unutarnjeg prijavljivanja ili izravno kao nadležnom tijelu za vanjsko prijavljivanje. Javno razotkrivanje nepravilnosti je otkrivanje nepravilnosti javnosti (medijima, društvenim mrežama i sl.).

Na temelju članka 20. stavak 1. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti direktor t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. donio je dana 8. 1. 2024. godine PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI I IMENOVANJA POVJERLJIVE OSOBE (KLASA: KLASA: 025-03/24/1, URBROJ: 238-31-179-07/01-24-1) kojim se uređuje postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i postupak imenovanja povjerljive osobe i njenog zamjenika, a s ciljem zaštite prava prijavitelja nepravilnosti u t.d. VG Vodoopskrba d.o.o.

Prijavitelj nepravilnosti prijavu može podnijeti neposredno imenovanim osobama na propisanom obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom: POVJERLJIVA OSOBA t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. na adresu: Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45, 10410 Velika Gorica, osobnom dostavom na Urudžbeni zapisnik u zgradi Uprave na istoj adresi, soba 109, I kat ili poslovnoj tajnici Društva, II. kat te putem e-maila na: josip.peric@vgvodoopskrba.hr

Povjerljiva osoba za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti:
JOSIP PERIĆ, bacc.ing.aedif.

Zamjenik povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti:
ZLATKO BAČURIN

 

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe

Odluka o imenovanju povjerljive osobe i osobe za nepravilnosti

Odlukao imenovanju zamjenika povjerljive osobe

VGV - Obrazac - prijava nepravilnosti