You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Struktura djelatnosti

1. Sektor vodoopskrbe

Sektor Vodoopskrbe organizacijska je cjelina trgovačkog društva VG Vodoopskrba d.o.o. Velika Gorica, čija je osnovna djelatnost javna vodoopskrba, što uključuje:
a) crpljenje i distribuciju vode
b) kontrolu zdravstvene ispravnosti vode
c) izradu priključaka
d) održavanje sustava vodovodne i hidrantske mreže
e) očitanje potrošnje vode.
Vodoopskrbni sustav Velika Gorica zasniva se na crpilištu “Velika Gorica” kapaciteta 903 l/s. Korištenje vode iz crpilišta javnu vodoopskrbu određuje vodopravnom dozvolom u ukupnoj količini Qmax = 858 l/s. Crpilište se sastoji od 5 bunara (+ jedan pomoćni) iz kojih se osigurava zdravstveno ispravna voda za Grad Veliku Goricu, općine Pokupsko, Kravarsko i Orle te dijelom Grad Zagreb što zahtijeva mjesečno “dizanje” oko 1.000.000 m3 vode. Sustav postrojenja od 5 crpki u stalnom radu ima 2 crpke i radi 24 sata na dan te predstavlja “srce” čitavog sustava vodoopskrbe Velike Gorice i navedenih Općina.
Voda se distribuira do krajnjih korisnika sustavom vodovodne mreže u dužini od oko 650 km.
Kontrola zdravstvene ispravnosti vode obavlja se djelomično internim laboratorijem, a potpuno u suradnji sa Županijskim zavodom za javno zdravstvo. Na sustav javnog vodovoda priključeno je oko 50.000 stanovnika od cca 70.000 po popisu iz 2011. godine.
Sektor je organiziran u službe kako slijedi:
– služba crpljenja,
– laboratorij,
– služba mreža,
– služba priključaka,
– služba očitanja,
– služba dispečersko informatičkih sustava (DIS).

2. Sektor odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

Na području grada Velike Gorice usvojen je razdjelni sustav odvodnje otpadnih voda, što znači da se otpadne sanitarno tehničke vode odvode i pročišćavaju zasebnim sustavom, a otpadne oborinske vode odvode do prijemnika zasebnim sustavom. Sustav za odvodnju i pročišćavanje otpadnih sanitarno tehničkih voda sastoji se od gravitacijskih i tlačnih kolektora, primarne i sekundarne kanalizacijske mreže, precrpnih stanica i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.
Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda sastavni je dio sustavne javne odvodnje grada Velike Gorice i okolnih naselja. Smješten je istočno od grada Velike Gorice, uz jezero Čiče. Klasičan mehaničko-biološki uređaj s aktivnim muljem pušten je u rad 1973. godine. Dograđivan je kroz razdoblje od 15 godina u tri faze i ima kapacitet 35 000 ES.
Sektor je organiziran u službe kako slijedi:
– služba pročišćavanja otpadnih voda,
– služba mreža odvodnje otpadnih voda,
– služba priključaka.

3. Sektor razvoja i gradnje

Sektor obavlja poslove pripreme i realizacije plana financiranja projektiranja i izgradnje vodno komunalnih građevina za tekuću godinu. Nadalje, koordinira izradu projektne i natječajne dokumentacije za provedbu redovnih projekata, te provodi nadzor izgradnje redovnih investicija. U sklopu Sektora pripremaju se i sklapaju ugovori o priključenju na vodoopskrbni i odvodni sustav grada Velike Gorice, te obavljaju geodetski poslovi u smislu praćenja katastra instalacija.
Sektor je organiziran u službe kako slijedi:
– služba razvoja,
– služba gradnje,
– služba priključenja.

4. Sektor logistike

1. Pravno-kadrovska i opća služba,
2. Financijsko-računovodstvena služba,
3. Služba nabave,
4. Služba prodaje,
5. Služba informatike,
6. Služba održavanja strojeva i vozila,
7. Služba kontrolinga i planiranja.

5. Odjel za pripremu EU projekata

Odjel provodi sve potrebne  zadaće  vezane uz pripremu projekata sufinanciranih iz EU fondova:
•    praćenje objava natječaja za projektiranje i građenje komunalne infrastrukture financirane sredstvima EU
•    priprema i koordinacija EU projekata
•    koordinacija rada na ishođenju potrebnih akata za građenje
•    koordinacija rada na izradi potrebne studijske i projektne dokumentacije
•    koordinacija rada na rješavanju imovinsko pravnih poslova
•    sudjelovanje na izradi natječajne dokumentacije za projektiranje i građenje komunalne infrastrukture financirane sredstvima EU
•    sudjelovanje na izradi ugovora vezanih za projektiranje i građenje komunalne infrastrukture financirane sredstvima EU