You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Kontrola kvalitete vode

Kvaliteta vode

Sustavnu kontrolu zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju na području grada Velike Gorice i pripadajućih općina Kravarsko, Orle i Pokupsko provodi  akreditirani laboratorij Zavoda za javno zdravstvo temeljem ugovora sukladno Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/15, 104/17, 30/2023) i Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17 i 64/2023).
Svakodnevnu kontrolu na bunarima provodi i naš interni laboratorij na fizikalno kemijske i mikrobiološke parametre  budući VG Vodoopskrba ima uveden i certificiran sustav samokontrole HACCP. Određena količina vode crpi se za vodoopskrbni sustav Zagreba pa i Služba kontrole kvaliteta vode vodoopskrbe i odvodnje Zagreb također vrši uzorkovanje na zdencima i analizira po akreditiranim metodama.
Voda je vrlo dobre kvalitete, izuzetno je ukusna i nije potrebna nikakva dodatna obrada osim obavezne dezinfekcije (klor) koja se provodi na bunarima prije ulaska u distributivnu mrežu. Koncentracije slobodnog rezidualnog klora  kreću se od 0,1-0,35mg/l što osigurava mikrobiološku stabilnost vode za ljudsku potrošnju u vodoopskrbnoj mreži.

Tvrdoća vode pokazuje mineralni sastav vode i nije pokazatelj zdravstvene ispravnosti vode pa stoga nema utjecaja na zdravlje ljudi.
Na temelju svih ispitivanih parametara propisanih Pravilnicima dobivamo uvid o zdravstvenoj ispravnosti vode za ljudsku potrošnju te se zaključuje da stanovnici koji su priključeni na sustav  javne vodoopskrbe Velika Gorica imaju dovoljne količine  zdravstveno ispravne vode, a da tako i ostane potrebno je neprekidno poticati svijest svakog pojedinca  o racionalnoj potrošnji vode kao i brizi za zaštitu vode od onečišćenja.

 


Index

 

WQI

Kvaliteta vode

< 50

izvrsna

50 - 100

dobra

100 - 200

loša

200 - 300

vrlo loša

> 300

voda neprikladna za pićeHACCP SUSTAV U VG VODOOPSKRBI

U VG Vodoopskrbi odlučili smo se za uvođenje preventivnog sustava samokontrole koji se temelji na načelima HACCP-a (Hazard Analysis and Critical Control Points, Analiza opasnosti i kritične kontrolne točke), kako bi postigli zadovoljstvo naših potrošača, a ujedno i ispoštovali zakonske propise.
Sustav prepoznaje važnost provođenja preventivnih mjera koje osiguravaju zdravstvenu ispravnost vode za ljudsku potrošnju.

Politika sigurnosti vode za ljudsku potrošnju
Poslovni uspjeh društva VG Vodoopskrba d.o.o. počiva na zalaganju svih zaposlenih u cilju postizanja zadovoljstva potrošača.
Postizanje zadovoljstva naših potrošača, nastojimo ostvariti kroz primjenu HACCP sustava uspostavljenog prema smjernicama Codex Alimentariusa.
HACCP sustav je tako uspostavljen i održavan da radnici na svim razinama na čelu s Upravom, imaju obvezu:
– poštivati zakone i druge obvezujuće propise,
– osigurati isporuku zdravstveno ispravne vode za ljudsku potrošnju
– sprječavati onečišćenja okoliša,
– očuvati zdravlje i sigurnost ljudi,
– odgovorno gospodariti s prirodnim resursima,
– postupati u skladu s utvrđenim postupcima i dodijeljenim odgovornostima,
– neprestano poboljšavati djelotvornost svojih postupaka i poslovnih procesa.
Cjelokupni rad naših radnika temelji se na međusobnoj suradnji u svrhu ostvarivanja završnog cilja. Naš HACCP sustav je osmišljen tako da nas vodi ka neprekidnom poboljšanju pri čemu se sustav, uključujući i ovu politiku, provjerava minimalno jednom godišnje.
Navedeni projekt provodila je konzultantska kuća Qualitas u suradnji sa HACCP-timom imenovanim od strane Uprave VG Vodoopskrbe, a certifikaciju je odradila certifikacijska kuća SGS Adriatica. Dana 19.11.2008. i  21.11.2008. na lokacijama VG Vodoopskrbe održan je certifikacijski audit koji je rezultirao izdavanjem HACCP certifikata. Recertifikacija sustava  provedena je 2011.,2014., 2017., 2020. godine.

Sukladno odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/2017, 39/2020, 64/2023) objavljeni su podatci monitoringa parametara skupine B.


 

Odluka o zaštiti izvorišta Velika Gorica

Osnovni razlog donošenja ovog dokumenta jest usklađivanje sa zakonskim odredbama, a sa ciljem osiguranja zaštite izvorišta Velika Gorica od onečišćenja ili drugih čimbenika koji mogu nepovoljno utjecati na zdravstvenu ispravnost vode ili njezinu izdašnost.

Stoga je Gradsko vijeće Grada Velike Gorice na sjednici održanoj dana 11. srpnja 2023. godine, donijelo  Odluku o zaštiti izvorišta Velika Gorica, čiji je tekst u potpunosti dostupan u nastavku.

Sadržaj Odluke temeljen je na Elaboratu o zonama zaštite izvorišta vode za piće Velika Gorica te Izmjeni i dopuni elaborata.