You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Povjerenstvo za reklamacije potrošača

Korisnik vodnih usluga, koji je u kontekstu Zakona o zaštiti potrošača izjednačen sa potrošačem, ima pravo uputiti pisani prigovor kojim iznosi svoje nezadovoljstvo u odnosu na pruženu uslugu te isti predati osobno u prostorijama t.d. VG Vodoopskrba d.o.o., putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte. Stručna služba Društva u čijem se djelokrugu predmet nalazi, kao prvostupanjsko tijelo, dužna je odgovoriti u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana primitka prigovora. Ukoliko korisnik nije zadovoljan odgovorom ima pravo podnijeti reklamaciju Povjerenstvu za reklamacije potrošača t.d. VG Vodoopskrba d.o.o., kao drugostupanjskom tijelu, na koji je isto dužno odgovoriti u roku od 30 dana od dana primitka istog.

Zadaća Povjerenstva za reklamacije potrošača je donošenje odluka na transparentan, objektivan i nediskriminirajući način.

Na temelju Zakona o zaštiti potrošača, koji je usklađen s pravnim aktima Europske unije, uređena je zaštita osnovnih prava potrošača pri kupnji proizvoda i usluga, kao i pri drugim oblicima stjecanja proizvoda i usluga na tržištu, i to:

-pravo na zaštitu ekonomskih interesa potrošača;
-pravo na zaštitu od opasnosti za život, zdravlje i imovinu;
-pravo na pravnu zaštitu potrošača;
-pravo na informiranje i izobrazbu potrošača;
-pravo na udruživanje potrošača u svrhu zaštite njihovih interesa;
-pravo na predstavljanje potrošača i sudjelovanje predstavnika potrošača u radu tijela koja rješavaju pitanja od njihova interesa.

Odluke Povjerenstva za reklamacije potrošača su konačne te protiv odluke Povjerenstva korisnik može pokrenuti rješavanje spora u izvansudskom i/ili sudskom postupku.

Poslovnik o radu Povjerenstva za reklamacije potrošača (PDF)