You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Pravila privatnosti

Pravilima privatnosti t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo) osigurava adekvatnu razinu zaštite podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (EU) 2016/679 od 27. travnja 2016. (u daljnjem tekstu: Opća uredba) i drugim primjenjivim važećim zakonima vezanim uz zaštitu osobnih podataka.

VG Vodoopskrba d.o.o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45, 10410 Velika Gorica, OIB: 62462242629, kao voditelj obrade podataka, daje ove Informacije o zaštiti podataka vezano uz obrade osobnih podataka i pravila povezana sa slobodnim kretanjem osobnih podataka s obzirom na to da je Društvo obveznik  primjene odredaba Opće uredbe kao i obveznik Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Sadržaj

1.    Voditelj obrade podataka: identitet i kontakt-podaci
2.    Službenik za zaštitu podataka: kontakt-podaci
3.    Kategorije ispitanika i kategorije osobnih podataka
4.    U koju svrhu Društvo vrši obradu podataka i što je pravna osnova za obradu?
5.    Primatelji ili kategorije primatelja osobnih podataka
6.    Način prikupljanja i primanja podataka
7.    Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni odnosno kriteriji po kojima će se utvrditi razdoblje pohrane
8.    Prava ispitanika
9.    Sigurnosna zaštita podataka

1.    Voditelj obrade podataka: identitet i kontakt-podaci
VG Vodoopskrba d.o.o.
Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45,
10410 Velika Gorica,
OIB: 62462242629
T: 01 6566 800

2.    Službenik za zaštitu podataka: kontakt-podaci
VG Vodoopskrba d.o.o.
Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45,
10410 Velika Gorica,
T: 01 6566 799;
E-mail: zastita.podataka@vgvodoopskrba.hr

3.    Kategorije ispitanika i kategorije osobnih podataka
Društvo obrađuje osobne podatke svojih radnika, korisnika vodnih usluga, vanjskih suradnika i/ili ugovornih osoba s kojima je Društvo u poslovnom odnosu.
Osobni podaci koje Društvo obrađuje uključuje podatke kao što su: ime, prezime, spol, datum rođenja, OIB, adresa e-pošte / kućna adresa / broj mobilnog ili fiksnog telefona, broj vodomjera…, a u posebnim slučajevima i fotografije.

4.    Ovisno o svrsi obrade podataka, pravna osnova za obradu osobnih podataka može biti neka od navedenih:
1) propis obvezuje Društvo na obradu podataka
2) izvršavanje ugovora ili sklapanja ugovora
3) legitimni interes Društva koji se temelji na potrebi poboljšanja usluga i poslovanja Društva
4) privola ispitanika.
Podatke ispitanika, primjerice: ime, prezime, adresu, broj telefona, mail adresu, Društvo može dobiti prije svega u trenutku kada ispitanik pristupi Društvu iz bilo kojeg razloga ili sam kontaktira Društvo: telefonom, mailom, poštom ili na bilo koji drugi način. Društvo podatke uzima kako bi provelo npr. zahtjev za vodoopskrbni priključak, zahtjev za promjenu korisnika usluga, zahtjev za ugradnju vodomjera, ulaganje pritužbe, zahtjev za poslovnom suradnjom u bilo kojem obliku, zahtjev za donacijom, molbu za zapošljavanje i sl.

5.    Primatelji ili kategorije primatelja osobnih podataka
Osobne podatke ispitanika mogu obrađivati i pouzdani treći pružatelji usluga.
Pouzdanim trećim osobama Društvo povjerava dio poslovnih zadataka koje obavljaju u njegovo ime. Pri tome im se pružaju samo informacije potrebne za izvršavanje usluge iz ugovora te se zahtijeva da ne upotrebljavaju osobne podatke ispitanika u koje druge svrhe. Društvo je poduzelo sve razumne mjere kako bi utvrdilo da te treće osobe štite dane im osobne podatke.

Slijedom navedenog  usluge obrade osobnih podataka mogu se povjeriti:
– trećim osobama koje Društvu pomažu u pružanju tehničke podrške kao što su pružatelji platforme ili smještaja na poslužitelju, podrške i održavanja baza podataka, kao i softvera i aplikacija koje mogu sadržavati osobne podatke ispitanika (takve usluge ponekad podrazumijevaju dopušten pristup osobnim podacima da bi se mogli izvršiti nužni zadaci)
– u određenim slučajevima podatke Društvo može dostaviti odvjetnicima i revizorima u ograničenom opsegu kako bi isti izvršili naloge koje im je Društvo dalo.
U svakom slučaju s primateljima podataka Društvo pažljivo ugovara minimum podataka koji je nužan za izvršenje njihovog posla.

6.    Način prikupljanja i primanja podataka
Podatke ispitanika Društvo prikuplja putem: telefona, e-maila, formulara, aplikacija, uređaja, direktno od korisnika na terenu, neposredno u sjedištu Društva ili na druge načine.
Podatke ispitanika Društvu može dostaviti i treća osoba koja mu je povjerila uslugu izvršenja određenog posla. Tada je Društvo obvezno osobne podatke ispitanika obrađivati u skladu s pravilima privatnosti osoba koje su mu podatke ustupile na obradu.

7.    Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni odnosno kriteriji po kojima će se utvrditi razdoblje pohrane
Osobne podatke ispitanika Društvo će čuvati za sve vrijeme trajanja ugovornog odnosa ili sukladno propisima određenim rokovima za čuvanje pojedine dokumentacije ili dok traje (postoji) legitimni interes Društva.
Društvo može izraditi kopiju osobnih podatka koje radi provođenja postupaka pred nadležnim tijelima bude dostavljao kao dokaz u postupku.

8.    Prava ispitanika na pristup osobnim podacima, ispravak osobnih podataka, njihovo brisanje po proteku navedenog razdoblja čuvanja, ograničenje obrade, prava na prenosivost podataka te pravo prigovora na obradu, pravo na povlačenje privole ukoliko je osnova privola, pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu.

Pravo pristupa
Ispitanik ima pravo pristupiti svojim osobnim podacima sukladno odredbama Opće uredbe.
U slučaju zlouporabe prava na pristup – primjerice ako su zahtjevi očigledno neutemeljeni, pretjerani ili učestali, Društvo može odbiti postupiti po zahtjevu ispitanika ili je moguće naplatiti primjerene naknade uzimajući u obzir administrativne troškove pružanja informacija.

Pravo na ispravak
Ispitanik može zatražiti ispravljanje osobnih podataka, ako su neispravni ili nevažeći i/ili njihovo dopunjavanje, ako su nepotpuni.

Pravo na brisanje osobnih podataka / pravo na zaborav
Kada osobni podaci ispitanika više nisu nužni u odnosu na svrhu za koju su obrađeni, ukoliko se obrada temelji na privoli, a privola je povučena i kada ne postoji pravna osnova za obradu, ukoliko obrada predstavlja nesrazmjerno zadiranje u zaštićene interese ispitanika, ukoliko su podaci nezakonito obrađivani, ukoliko to nalažu propisi – ispitanik ima pravo tražiti brisanje osobnih podataka / pravo na zaborav.
Gore navedeno pravo ima ograničenja u slučajevima kada je Društvo obvezano sukladno propisima ili je temeljem legitimnog prava ovlašteno zadržati osobne podatke radi dokazivanja postupanja Društva.

Pravo na ograničenje obrade
Ovo pravo ograničava obradu podataka ispitanika, što znači da ih  Društvo može pohranjivati, ali ih ne može upotrebljavati niti dodatno obrađivati.
Navedeno pravo vezano je uz ograničene okolnosti koje su određene Općom uredbom o zaštiti podataka, i to u sljedećim slučajevima:
–  ispitanik osporava točnost osobnih podataka te Društvu daje razuman rok za provjeru istih
– obrada je nezakonita i ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe
– osobni podaci više nisu potrebni Društvu za obradu, ali ispitanik zahtijevate njihovu obradu radi utvrđivanja, ostvarivanja ili obrane zakonskih prava
– ispitanik je izjavio prigovor na obradu koja se temelji na legitimnom interesu Društva očekujući potvrdu o tome nadilaze li legitimni interesi Društva razloge ispitanika.

Prijenos podataka
Ispitanik može zatražiti pomicanje, kopiranje  ili prijenos podatak iz baze podataka Društva u drugu bazu podataka, što za posljedicu ne smije imati negativan utjecaj na prava slobode drugih.
Ovo se pravo odnosi samo na podatke koje je ispitanik dao u strukturiranom obliku, temeljem ugovora ili suglasnosti i ako se obrada provodi automatiziranim putem.

Povlačenje privole
Privolu za obradu podataka ispitanik može povući kad se obrada podataka temelji na privoli ispitanika i to na jasan i nedvojben način.
Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju suglasnosti prije njezina povlačenja.

Pravo na prigovor
Ukoliko ispitanik smatra da mu je na ikoji način možda povrijeđeno koje pravo vezano uz zaštitu osobnih podataka, u cilju ostvarivanja svojih prava može podnijeti prigovor Nadzornom tijelu za zaštitu podataka:
Agencija za zaštitu osobnih podataka,
Martićeva ulica 14,
10 000 Zagreb,
www.azop.hr,
E-mail: azop@azop.hr.

9. Obveza davanja osobnih podatka i posljedice uskrate
Kada podatke ispitanik daje u svrhu izvršenja ugovornog odnosa, navedeno predstavlja ugovornu obvezu koja je nužna za zaključenje ugovornog odnosa. Prilikom sklapanja ugovora ukoliko ispitanik ne želi dati osobne podatke, neće biti moguće sklopiti ugovor.

10. Sigurnosna zaštita podataka
Društvo je obvezno štititi osobne podatke i poduzimati razumne mjere kako bi osiguralo njihovu zaštitu sukladno propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podatka.

U Velikoj Gorici, prosinac 2018.


- Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka